ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ETrackings


ด้วยแอปพลิเคชัน ETrackings ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “แอปพลิเคชัน” ตระหนักถึงความสำคัญในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แอปพลิเคชันมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย


ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่ มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการ คุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลประกาศกำหนด

แอปพลิเคชันได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันได้รับจากท่านโดยตรง
  1. แอปพลิเคชันได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้

  2. ท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจาก แอปพลิเคชัน ท่านลงทะเบียน โดยการสร้างบัญชี เชื่อมต่อเฟซบุ๊ก ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ทท่านได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับ แอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทาง โทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชัน สื่อสังคม ออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของแอปพลิเคชัน ท่านทำรายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอป พลิเคชั่น
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แอปพลิเคชันได้รับมาจาก หน่วยงาน/บุคคลภายนอก (Third Party) แอปพลิเคชันอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก หน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่แนะนำท่านให้แก่ แอปพลิเคชัน หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันในกลุ่ม etrackings.com หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของแอปพลิเคชัน หรือผู้ให้ บริการผลิตภัณฑ์/บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือ แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันเก็บรวบรวมโดย อัตโนมัติ แอปพลิเคชันได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้า ใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน โดยแอปพลิเคชัน จะมีการเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ข้อมูลการติดต่อ สื่อสารกับแอปพลิเคชัน ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ข้อมูล แอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้บริการเพื่อใช้บริการ หรือติดต่อสื่อสารกับแอปพลิเคชัน การระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งช่วยให้ แอปพลิเคชันสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่างๆ ได้ โดย ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่าน การตั้งค่าอุปกรณของท่านได้ ทั้งนี้ ระบบการตั้งค่า อาจมีความแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการ การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะ ที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยช่วยให้ แอปพลิเคชันสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม
 1. แอปพลิเคชันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หลายประเภทเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ แอปพลิเคชัน หรือที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยสามารถ จำแนกจัดกลุ่มประเภทข้อมูล อาทิ ประเภทข้อมูล รายละเอียด
  1. ข้อมูลการ ติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เพศ อายุ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล
  2. ข้อมูลการเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลข บัญชีธนาคาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารหรือการชำระเงิน รวมทั้งจำนวน เงิน วันและเวลาการชำระเงิน
  3. ข้อมูลการ สื่อสาร เช่น บันทึกข้อมูลสนทนา ข้อมูลการ สื่อสารทางอีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียง
  4. ข้อมูลด้าน เทคนิค เช่น หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัว เลขอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทอุปกรณ์ รุ่น และยี่ห้อเครื่อง ข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ อุปกรณ์ หมายเลข IP Address ของ คอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ การตั้ง ค่าเรื่องเขตเวลา (time zone) ที่ตั้ง (location) รายละเอียดแอปพลิเคชันและ เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้า เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
  5. ข้อมูลการใช้ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีการสมัครและใช้งาน, ระยะเวลาและ วันที่ท่านเข้าสู่ระบบการใช้บริการ, ข้อมูล กิจกรรมการใช้งาน, พฤติกรรมการใช้ บริการ เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงหน้า เว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ แพลตฟอร์มหรือหน้าเว็บไซต์หรือ รายการที่ท่านเข้าชม จำนวนเวลาหรือ รายการที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาใน แพลตฟอร์ม เวลาและวันที่เข้าชมหรือ การกดดูเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
 2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว แอปพลิเคชันจะไม่จัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เว้นแต่
  1. ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (explicit consent)
  2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้
  3. เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน
 1. แอปพลิเคชันก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่ จําเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา (contract) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ ของท่านก่อนเข้าทำสัญญา บริษัทจะนำข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ บริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการ ให้บริการ เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพการให้ บริการ การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบข้อซักถาม แจ้งการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตาม สัญญา อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกรณี ตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ แอปพลิเคชัน (Legitimate Interests) หรือประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือ(Legal Obligation) แอปพลิเคชันอาจนำข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระ ราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ รักษาความมั่นคงปลอดภ์ไซเบอร์ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่ แอปพลิเคชันต้องอยู่ภายใต้บังคับกำหนดให้ส่ง ข้อมูล เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ บริการของแอปพลิเคชัน เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562
 2. กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น และมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการ ให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของแอปพลิเคชันเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ท่าน สามารถยกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอมกับ แอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับ ข้อมูลของแอปพลิเคชัน
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่ได้รับหรือที่เก็บรวบรวมมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน การบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้ บริการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือ วัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ
  1. ให้บริการตามสัญญากับผู้ใช้
  2. ให้บริการผู้ใช้ (Customer Service) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ การติดต่อกับลูกค้าเพื่อดำเนินตามคำขอของผู้ใช้ การติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่า สินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน ให้บริการหลังการขาย จัดการด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ รับแจ้งประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของผู้ ใช้ อำนวยความสะดวกผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน และการจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้
  3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา บริการของแอปพลิเคชัน เช่น รายงานสถิติเรื่องจำนวนผู้ใช้เพื่อการวางแผนการ ตลาด พัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิ เคชั่น แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชัน และ พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ในการรับบริการจากแอปพลิเคชัน ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของ ท่าน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่ท่านใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน
  4. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับา แอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย การให้บริการของแอปพลิเคชัน และรายงานท่านหาก พบกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้ บัญชีของท่านโดยผิดปกติ เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และยืนยันช่องทางการติดต่อ
  5. เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวม ถึงบริการที่ท่านอาจสนใจ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมาย โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้น ฐานของของท่านเกินสมควร เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการกิจการกระจายเสียง บริการกิจการโทรทัศน์ บริการ ช่องทางชำระเงิน การทำบริการทางดิจิทัล การวิจัยการ ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐาน ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน 4.4 แอปพลิเคชันอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เหตุผลและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมใน อนาคตซึ่งแอปพลิเคชันจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ให้บริการ หรือตามแบบวิธี การของแอปพลิเคชันเป็นคราวๆ ในกรณีที่ท่านต้องให้ความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แอปพลิเคชันจะ ดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ผ่าน อุปกรณ์ให้บริการ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธี การของแอปพลิเคชันเป็นคราวๆ แอปพลิเคชันอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมขอ แอปพลิเคชันทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับแอปพลิเคชัน อาจ ส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจาก แอปพลิเคชัน หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จากแอปพลิเคชัน หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และแอปพลิเคชันอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมขอ แอปพลิเคชันทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับแอปพลิเคชัน อาจ ส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจาก แอปพลิเคชัน หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จากแอปพลิเคชัน หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และ ท่านอาจได้รับความเสียหาย เสียโอกาส และอาจส่งผลกระ ทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือแอปพลิเคชัน ต้องปฏิบัติตาม
 4. แอปพลิเคชันอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแอปพลิเคชัน อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยแอปพลิเคชันอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไป
 1. ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือบุคคลใดๆ ที่แอปพลิเคชันเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ ด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น แอปพลิเคชัน ในกลุ่ม etrackings.com ผู้สนับสนุนการขาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมตลอดถึงผู้ บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของ แอปพลิเคชันหรือของบุคคลใดๆ ที่แอปพลิเคชันเป็นคู่ สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นให้บริการแก่ แอปพลิเคชันหรือแก่ท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ แอปพลิเคชัน
 2. หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่บแอปพลิเคชันต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่ กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉ พาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล
 3. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของแอปพลิเคชันตาม สัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย
 4. บุคคลที่สนใจลงทุนในแอปพลิเคชันหรือตัวแทนของ บุคคลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในเชิงลึก (due diligence purpose) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม การควบรวม การโอนกิจการ หรือการขายธุรกิจหรือ ทรัพย์สิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ปรึกษาของบุคคล เหล่านั้น ซึ่งรวมตลอดถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. แอปพลิเคชันษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบ งานสารสนเทศของแอปพลิเคชัน และจัดให้มีการรักษา ความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสารสนเทศ ของแอปพลิเคชัน และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ความปลอดภัย โดยมีมาตรการดังนี้ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้ โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มี การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความ ปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันอีกต่อ ไป มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้ โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มี การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความ ปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันอีกต่อ ไป มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการ รองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
 2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ใน ระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมี นิติสัมพันธ์อยู่กับแอปพลิเคชัน หรือตลอดระยะเวลา เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ แอปพลิเคชันและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดย มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง แอปพลิเคชันจะเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมาย กำหนดให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อย กว่าระยะเวลาดังกล่าว หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียก ร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันทจะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กําหนด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ แอปพลิเคชันจะลบหรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)
 1. Cookies เพื่อการทำงานของ แอปพลิเคชัน (Functionality Cookies): แอปพลิเคชันใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทํางานของ แอปพลิเคชัน(Functionality Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือของท่านเพื่อช่วยให้ แอปพลิเคชันสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันจดจำ อุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถ จัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่าน ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวก สบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการ ช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 2. Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): แอปพลิเคชันใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคล ภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ ขอแอปพลิเคชันมี การใช้งานอย่างไร แอปพลิเคชันทำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไป ที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผย ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่ กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ ได้ไปจแอปพลิเคชันกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้า เว็บไซต์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้ บริการของแอปพลิเคชันและการใช้งานเว็บไซต์ของ แอปพลิเคชัน เท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือบริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น (แม้จะผ่านช่อง ทางในเว็บไซต์ อุปกรณ์ให้บริการ หรือแอปพลิเคชันก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของแอปพลิเคชัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. แอปพลิเคชันจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความ เป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูก ประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของ แอปพลิเคชัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนิน การตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
 1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ ความยินยอมกับแอปพลิเคชันได้ตลอดระยะเวลาที่ แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้แอปพลิเคชันทำสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
 3. ท่านมีสิทธิให้แอปพลิเคชันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้แอปพลิเคชันทำการลบข้อมูล ของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)
 5. ท่านมีสิทธิขอให้แอปพลิเคชันระงับการใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)

ช่องทางการติดต่อกับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน ETrackings
 1. Website: https://apps.etrackings.com
 2. Facebook: ETrackings
 3. E-mail: [email protected]

ความยินยอมเพื่อยืนยันตัวบุคคล ตามที่แอปพลิเคชันได้มีการเก็บข้อมูลหรือภาพถ่ายเกี่ยว กับการขนส่งของผู้ใช้ เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายกล่อง พัสดุ ภาพลายมือชื่อผู้รับสินค้า ประวัติการส่งสินค้า และ ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน ขั้นตอนแสดงผลลัพธ์ของการติดตามสินค้า ผู้ใช้ตกลง ยินยอมให้แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม ใช้งาน เข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อติดตามสินค้าแทนตัวท่านเอง และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง IP Address ซึ่งปรากฏอยู่ที่ข้อมูลหรือ ภาพถ่ายเกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าวเพื่อการใช้ข้อมูลหรือ ภาพถ่ายเกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าวดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะจัดให้มีมาตรการ การเข้าถึงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ลูกค้าเป็นสำคัญ


ความยินยอมในกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ในระหว่างการใช้บริการ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้เพื่อสอบถาม ศึกษา ประเมิน และทำความเข้าใจถึง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้งานบริการ เพื่อวัตถุประสงค์การวางแผน ทางการตลาดและ/หรือกิจกรรมทางการตลาด เพื่อแจ้ง ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ และ ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน หรือของบุคคลที่แอปพลิเคชันเป็นคู่ สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) อีเมล แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ หรือผ่านพนักงานหรือตัวแทนของ แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้แอปพลิเคชันเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่แอปพลิเคชันในกลุ่ม etrackings.com หรือพันธมิตรของแอปพลิเคชันและ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดัง กล่าวเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ข้างต้น


สิทธิของผู้ใช้ ผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความ ยินยอมให้แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ โดยแจ้งให้แอปพลิเคชันทราบ และแอปพลิเคชันอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิก ถอนความยินยอมของผู้ใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ใช้ได้ให้ความสิทธิของผู้ใช้ ผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความ ยินยอมให้แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ โดยแจ้งให้แอปพลิเคชันทราบ และแอปพลิเคชันอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิก ถอนความยินยอมของผู้ใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ใช้ได้ให้ความ ยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น ผู้ใช้เพิกถอนความยินยอมให้ แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้างต้นได้ทุกเมื่อโดยผ่านช่องทางการติดต่อทาง facebook : ETrackings, E-mail: [email protected] หรือช่องทางอื่นใดที่ แอปพลิเคชันกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอน ความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ ท่าน ในกรณีการเพิกถอนความยินยอมเกิดผลกระทบต่อ สิทธิและหน้าที่ใดๆ ของผู้ใช้ ผู้ใช้ยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเพิกถอนความยินยอมนั้นได้