เป็นสถานะต่างๆของพัสดุที่ ETrackings จะจับกลุ่มให้ว่า สถานะนั้นๆ เป็นสถานะอะไร เช่น กำลังจัดส่งอยู่หรือไม่
สถานะทั้งหมด
สถานะ หมายถึง ตัวอย่าง สถานะของพัสดุ
ON_PICKED_UP ขนส่งรับพัสดุเข้าระบบ เคอรี่เข้ารับพัสดุแล้ว
ON_SHIPPING ขนส่งกำลังจัดส่งพัสดุของคุณ พนักงานกำลังจัดส่งพัสดุของคุณ - คานหาม, พระนครศรีอยุธยา
ON_DELIVERED ขนส่งจัดส่งพัสดุของคุณเรียบร้อยแล้ว เคอรี่จัดส่งพัสดุของคุณเรียบร้อยแล้ว - คานหาม, พระนครศรีอยุธยา
ON_UNABLE_TO_SEND ขนส่งจัดส่งพัสดุของคุณไม่สำเร็จ พัสดุของคุณถูกตีกลับไปยังต้นทางเรียบร้อยแล้ว - บ้านมะเกลือ, นครสวรรค์
ON_OTHER_STATUS สถานะอื่นๆ เช่น พัสดุของคุณอยู่ระหว่างขนส่ง, พัสดุมาถึง ... แล้ว พัสดุของคุณอยู่ระหว่างขนส่ง - ศูนย์คัดแยกสินค้าสมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร